DZIAŁALNOŚĆ I KOMPETENCJE

   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
w Bydgoszczy
działa jako część systemu oświaty, stanowiąc dla nauczycieli ważne miejsce pracy w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Obszarem działania Biblioteki jest rejon województwa kujawsko-pomorskiego.

   Biblioteka zapewnia dostęp do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, niezbędnej do osiągnięcia sukcesu doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i innych osób korzystających z Biblioteki. Poprzez swoje zasoby i ukierunkowaną działalność uczestniczy w systemie wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, służy wspieraniu tych placówek w wykonywaniu ich zadań. Wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji.

ZADANIA BIBLIOTEKI:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkół i placówek oświatowych oraz pracujących w nich nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy. 
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez:
a) organizowanie na miejscu lub na terenie szkół zajęć oraz innych form promujących kulturę czytelniczą i medialną;
b) organizowanie na miejscu lub na terenie szkół zajęć oraz innych form promujących metody edukacji czytelniczej i medialnej.
5. Działalność edukacyjna i kulturalna.

Biblioteka może ponadto:
a) prowadzić działalność wydawniczą 
b) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Biblioteka gromadzi:

  • książki
  • czasopisma
  • zbiory audiowizualne
  • zbiory muzealne

Specyfika zbiorów:

1)literatura z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
3) literatura piękna, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,
7) materiały, w tym literatura przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 8 pkt 2-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
8) materiały, w tym literatura przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska (27 kwietnia 2015)
Opublikował: Beata Cieślińska (23 listopada 2006, 08:35:58)

Ostatnia zmiana: Beata Cieślińska (20 stycznia 2017, 13:56:33)
Zmieniono: aktualizacja treści dotycząca obszaru działania Biblioteki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11978