ORGANY BIBLIOTEKI

DYREKTOR BIBLIOTEKI - mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.

RADA PEDAGOGICZNA

Funkcjonowanie, organizację i kompetencje Rady Pedagogicznej określa:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 - z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
 • Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
 • Regulamin Rady Pedagogicznej PBW 

          Regulamin Rady Pedagogicznej (435kB) pdf

 Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele - bibliotekarze zatrudnieni w PBW.

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 • przygotowanie projektu statutu PBW albo zmian do niego i jego uchwalenie
 • okresowe i roczne ocenianie i analizowanie organizacyjno - materialnych warunków pracy PBW

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie strategii i planów rozwoju Biblioteki 
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Rada opiniuje w szczególności:

 • strukturę organizacyjną Biblioteki 
 • projekt planu finansowego Biblioteki 
 • wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
 • kandydata na stanowisko dyrektora 
 • kandydata na stanowisko wicedyrektora i kandydatów na inne stanowiska kierownicze 

Rada ma prawo do:

 • występowania z wnioskiem do organu prowadzącego PBW o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela – bibliotekarza z funkcji kierowniczej w placówce
 • zgłaszania spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w placówce

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska (27 kwietnia 2015)
Opublikował: Beata Cieślińska (23 listopada 2006, 09:32:17)

Ostatnia zmiana: Beata Cieślińska (17 marca 2017, 13:15:26)
Zmieniono: wprowadzenie pliku z Regulaminem Rady Pedagogicznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7622