KULTURA W ZASIĘGU 2.0

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest partnerem projektu „Kultura w zasięgi 2.0”, w zakresie digitalizacji zbiorów dotyczących historii oświaty i nauczycielstwa w regionie kujawsko-pomorskim.

Celem przystąpienia do projektu była modernizacja i unowocześnienie zbiorów muzealnych znajdujących się w zasobach biblioteki poprzez utworzenie dostępu do zbiorów online oraz utworzenie wirtualnego muzeum oświaty.

Źródłem finansowania projektu był budżet województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 2 „Cyfrowy region” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 działanie 2.2. „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego”.

Projekt wpisuje się w priorytet „Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

GENEZA PROJEKTU

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest bezpośrednią kontynuacją projektu "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, modułu e-Kultura, przeprowadzonego w poprzednim okresie programowania 2007 – 2013.

LIDER PROJEKTU

Liderem projektu „Kultura w zasięgu 2.0” jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykorzystuje nowoczesne technologie, aby chronić kulturalne dziedzictwo regionalne. Realizując projekt „Kultura w zasięgu 2.0”, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego doposaża instytucje kultury regionu w nowoczesny sprzęt, a poprzez digitalizację ich cennych zasobów i jednoczesne tworzenie  nowoczesnych portali internetowych  - wprowadza je w globalny zasięg.

CEL PROJEKTU

Bezpośrednim celem Projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji,  zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

EFEKTY PROJEKTU

Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość projektu: 25.381.176,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -  21.573.999,99 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu - 3.807.176,48 zł Okres realizacji: 30.09.2017 – 31.03.2021

Grupa docelowa:Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opis Projektu „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

Założeniem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Priorytetowe założenia Projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. Digitalizacja poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa umożliwia upublicznienie zbiorów w postaci cyfrowej jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa. Dzięki realizacji Projektu dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób nim zainteresowanych, łatwiej będzie prowadzić badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu, m.in. ułatwiając udział w nim osobom obcojęzycznym.

Więcej informacji o projekcie "Kultura w zasięgu 2.0" na stronie serwisowej projektu.

INFOBIBNET - INFORMACJA, BIBLIOTEKA, SIEĆ

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Całkowity koszt : 5 586 826,76 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 3 971 890,00 PLN

Wkład Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 1 614 936,76 PLN

Przedsięwzięcie zakłada organizację wojewódzkiej sieci współpracy bibliotek samorządowych z Regionalnym Centrum Informacji i Edukacji Innowacyjnej funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Głównym zadaniem sieci jest współpraca bibliotekarzy w zakresie budowania wspólnych zasobów wiedzy i platformy komunikacji w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i edukacyjnych Polaków oraz obniżania kosztów budowania społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Cele szczegółowe projektu:

 • przyspieszenie dostępu do informacji,
 • współtworzenie zasobów informacyjnych dla odbiorców,
 • podniesienie jakości,
 • wdrożenie nowoczesnej komunikacji w całym środowisku bibliotekarskim,
 • wzajemne wsparcie merytoryczne bibliotekarzy,
 • współpraca w zakresie ochrony zasobów informacyjnych,
 • wdrażanie standardów jakościowych.

Wdrożenie projektu doprowadzi do:

 • ujednolicenia oprogramowania bibliotecznego w 171 bibliotekach woj. kujawsko-pomorskiego (PROLIB),
 • ujednolicenia standardów bibliograficznego opracowania dokumentów (format MARC 21),
 • zintegrowania baz bibliograficzno-katalogowych oraz udostępnienia ich czytelnikom przez internet,
 • jednolitego systemu zarządzania projektami, które będą realizowały biblioteki,
 • uruchomienia sieci Infocentrów, dających możliwość korzystania z sieci 6000 klientów jednocześnie.

 

INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Instytucja wdrażająca : MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Główne cele projektu:

 • Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
 • Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.
 • Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 • Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
 • Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
 • Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
 • Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
 • Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
 • Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.
 • Powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet.

Zakres projektu i czas jego trwania:

Projekt realizowany w latach 2004 – 2006.

Na realizację projektu w ciągu trzech lat zaplanowano 184 500 tys. PLN, (z czego 46 125 tys. PLN z budżetu państwa, a 138 375 tys. PLN jest wkładem wspólnotowym z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projektem tym objęto 15 592 biblioteki w szkołach publicznych, 49 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 273 biblioteki pedagogiczne będące ich filiami.

Zgodnie z założeniami projektu na lata 2004 – 2006 przewidziano następujący podział środków:

 • w 2004 roku 18 000 tys. PLN na wyposażenie 322 bibliotek pedagogicznych oraz 1 124 bibliotek szkolnych,
 • w 2005 roku 83 250 tys. PLN na wyposażenie 7 234 bibliotek szkolnych,
 • w 2006 roku 83 250 tys. PLN na wyposażenie 7 234 bibliotek szkolnych.

Charakterystyka wyposażenia bibliotek:

W celu dostosowania parametrów dostarczanego sprzętu do obecnej w danym czasie oferty rynku dokładna charakterystyka techniczna poszczególnych elementów podzespołów komputerów i serwera oraz pozostałych urządzeń pracowni ustalana będzie oddzielnie w każdym roku realizacji projektu.

Na serwerze zainstalowane będzie oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 2003 PL Premium Edition.

Na stanowiskach roboczych dla czytelników Microsoft Windows XP PL Professional i Microsoft Office 2003 PL Professional.[1]

Cały dostarczony sprzęt będzie sprzętem jednorodnym.

Specyfikacja wyposażenia internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych:

Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece pedagogicznej:

 • Stanowiska komputerowe dla czytelnika (jednostka centralna z monitorem) (6 szt.)
 • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) (1 szt.)
 • Serwer (1 szt.)
 • Urządzenia sieciowe i budowa sieci w pomieszczeniu, w którym ma znajdować się centrum (1 szt.)
 • Oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny (1 kpl.)

Internetowe centrum informacji multimedialnej w filialnej bibliotece pedagogicznej:

 • Stanowiska komputerowe dla czytelnika (jednostka centralna z monitorem) (4 szt.)
 • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) (1 szt.)
 • Urządzenia sieciowe i budowa sieci w pomieszczeniu, w którym ma znajdować się centrum (1 szt.)
 • Urządzenia sieciowe do podłączenia centrum do sieci Internet (1 szt.)
 • Oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia  multimedialna, słownik multimedialny (1 kpl.)

 

MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA ZIEMI KORONOWSKIEJ

Filia Koronowo - projekt zakończony

Cele projektu:

 • przygotowanie katalogu regionalnych osobliwości zw. z  tzw. małą architekturą sakralną,
 • zainteresowanie środowiska, historią małej ojczyzny,
 • wyrabianie umiejętności poszukiwania informacji w urzędach, biurach  parafialnych poprzez rozmowy, analizę dokumentów.

 

UPOWSZECHNIANIE LITERATURY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI

Filia Nakło - projekt zakończony

Cele projektu:

 • Przygotowanie bazy materiałów  dla nauczycieli zajmujących się profilaktyką i terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi, niezbędnych do przeprowadzania zajęć.
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wyszukiwania informacji na temat : „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – jak im pomóc”.
 • Gromadzenie i udostępnianie filmów dotyczących profilaktyki nauczycielom na godziny wychowawcze.
 • Gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach. Wzbogacenie księgozbioru o literaturę naukową dotyczącą FAS.