PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 341-30-74, fax 52 341-19-84

www.pbw.bydgoszcz.pl

pbw@pbw.bydgoszcz.pl

 

DYREKTOR

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel./fax 52 341-19-84, pokój 21

 

WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Gromadzenie gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 340-01-40

Opracowanie opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 341-19-84

 

WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Wypożyczalnia wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 341-30-74

Czytelnia czytelnia@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 341-30-74

Zbiory specjalne (audiowizualne) audiowizualne@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 341-30-74

 

WYDZIAŁ INFORMACJI I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

informacja@pbw.bydgoszcz.pl

pbw@pbw.bydgoszcz.pl tel. 52 341-30-74

 

MUZEUM OŚWIATY

www.muzeum.pbw.bydgoszcz.pl

muzeumoswiaty@poczta.onet.pl tel. 52 342-65-90, II piętro

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowosc@pbw.bydgoszcz.pl
tel. 52 341-71-86

 

ADMINISTRACJA

administracja@pbw.bydgoszcz.pl
tel./fax 52 341-19-84

Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Biblioteki opracowany przez Dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Biblioteki zawierający w szczególności: liczbę pracowników (w tym zajmujących stanowiska kierownicze), liczbę godzin pracy finansowanych z przydzielonych środków zatwierdza do dnia 31 maja danego roku organ prowadzący.