Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:

 • działa jako część systemu oświaty, stanowiąc dla nauczycieli ważne miejsce pracy w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • obszarem działania Biblioteki jest rejon województwa kujawsko-pomorskiego;
 • biblioteka zapewnia dostęp do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, niezbędnej do osiągnięcia sukcesu doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i innych osób korzystających z Biblioteki;
 • poprzez swoje zasoby i ukierunkowaną działalność uczestniczy w systemie wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, służy wspieraniu tych placówek w wykonywaniu ich zadań.
 • wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji.

Zadania Biblioteki:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania:
  • szkół i placówek oświatowych oraz pracujących w nich nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy;
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez:
  • organizowanie na miejscu lub na terenie szkół zajęć oraz innych form promujących kulturę czytelniczą i medialną,
  • organizowanie na miejscu lub na terenie szkół zajęć oraz innych form promujących metody edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka może ponadto:

 • prowadzić działalność wydawniczą,
 • organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Biblioteka gromadzi:

 • książki,
 • czasopisma,
 • zbiory audiowizualne,
 • zbiory muzealne.

Specyfika zbiorów:

 • literatura z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literatura piękna, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
 • materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,
 • materiały, w tym literatura przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 8 pkt 2-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
 • materiały, w tym literatura przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.