STATUS PRAWNY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, używająca skrótu PBW, jest publiczną biblioteką pedagogiczną obsługującą klientów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
 
Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. 2018, poz. 1148 (tekst jednolity) z późn. zm.;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. 2018 poz. 1457 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami; 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. 2018 poz. 967 (tekst jednolity) z późn. zm.; 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dziennik Ustaw 1997 Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.; 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2018 poz. 100 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn, zm.);

Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych / Dziennik Ustaw 2013 poz. 369;

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej / Dziennik Ustaw 2003 Nr 89, poz. 825;

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2003 Rady Pedagogicznej z dnia 15 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Lewandowska-Pyż (15 listopada 2006)
Opublikował: Małgorzata Lewandowska-Pyż (15 listopada 2006, 16:55:18)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (16 kwietnia 2020, 11:20:19)
Zmieniono: aktualizacja informacji o tekście jednolitym ustawy o prawie autorskim

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10920