Dostępność cyfrowa Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pbw.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej : 2006-11-15
Data ostatniej aktualizacji : 2020-11-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :
 • Linki - zredukowane do minimum.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 52 341-19-84).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora biuletynu publicznego (nauczyciela-bibliotekarza) i koordynatora do spraw dostępności (nauczyciela bibliotekarza).

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Kontrast tekstu do tła i powiększenia czcionki – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu. 

Dane teleadresowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 
ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz
tel/fax : 52 341-19-84 

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w PBW w  Bydgoszczy: 
Koordynator do spraw dostępności : Joanna Guzińska
e-mail : koordynator@pbw.bydgoszcz.pl
tel. 52 341-19-84 wew. 15
 
Procedura
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 
 • Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. 
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, wskazanie informacji, która ma być udostępniona oraz sposób kontaktu. 
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. 
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
 • Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
  to dwukondygnacyjny budynek przy ulicy Skłodowskiej-Curie 4, do którego prowadzi jedno wejście.
 • Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejściowych po lewej stronie. Pracownik biblioteki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.
 • W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • Biblioteka udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu:
  tel/fax : 52 341-19-84 
  e-mail : administracja@pbw.bydgoszcz.pl


metryczka


Wytworzył: Ewa Pronobis Sosnowska (27 marca 2020)
Opublikował: Małgorzata Lewandowska-Pyż (27 marca 2020, 20:17:09)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (6 listopada 2020, 08:57:11)
Zmieniono: zmiana informacji na temat linków i ułatwień dla osób słabowidzących

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298