REALIZOWANE PROJEKTY

INFOBIBNET - INFORMACJA, BIBLIOTEKA, SIEĆ
- projekt zakończony

Projekt finansowany przez:

- Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Całkowity koszt : 5 586 826,76 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 3 971 890,00 PLN

Wkład Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 1 614 936,76 PLN 
 
Przedsięwzięcie zakłada organizację wojewódzkiej sieci współpracy bibliotek samorządowych z Regionalnym Centrum Informacji i Edukacji Innowacyjnej funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 
Głównym zadaniem sieci jest współpraca bibliotekarzy w zakresie budowania wspólnych zasobów wiedzy i platformy komunikacji w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i edukacyjnych Polaków oraz obniżania kosztów budowania społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Cele szczegółowe projektu:

-przyspieszenie dostępu do informacji,
-współtworzenie zasobów informacyjnych dla odbiorców,
-podniesienie jakości,
-wdrożenie nowoczesnej komunikacji w całym środowisku bibliotekarskim,
-wzajemne wsparcie merytoryczne bibliotekarzy,
-współpraca w zakresie ochrony zasobów informacyjnych,
-wdrażanie standardów jakościowych.

Wdrożenie projektu doprowadzi do:

-ujednolicenia oprogramowania bibliotecznego w 171 bibliotekach woj. kujawsko-pomorskiego (PROLIB),
-ujednolicenia standardów bibliograficznego opracowania dokumentów (format MARC 21),
-zintegrowania baz bibliograficzno-katalogowych oraz udostępnienia ich czytelnikom przez internet,
-jednolitego systemu zarządzania projektami, które będą realizowały biblioteki,
-uruchomienia sieci Infocentrów, dających możliwość korzystania z sieci 6000 klientów jednocześnie.

INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH
- projekt zakończony

Instytucja wdrażająca : MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 
Główne cele projektu:

-Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
-Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
-Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.
-Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
-Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
-Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
-Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
-Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
-Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
-Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.
-Powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet. Zakres projektu i czas jego trwania:

Projekt realizowany w latach 2004 – 2006. Na realizację projektu w ciągu trzech lat zaplanowano 184 500 tys. PLN, (z czego 46 125 tys. PLN z budżetu państwa, a 138 375 tys. PLN jest wkładem wspólnotowym z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Projektem tym objęto 15 592 biblioteki w szkołach publicznych, 49 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 273 biblioteki pedagogiczne będące ich filiami.
Zgodnie z założeniami projektu na lata 2004 – 2006 przewidziano następujący podział środków:
w 2004 roku 18 000 tys. PLN na wyposażenie 322 bibliotek pedagogicznych oraz 1 124 bibliotek szkolnych,
w 2005 roku 83 250 tys. PLN na wyposażenie 7 234 bibliotek szkolnych,
w 2006 roku 83 250 tys. PLN na wyposażenie 7 234 bibliotek szkolnych.

Charakterystyka wyposażenia bibliotek:

W celu dostosowania parametrów dostarczanego sprzętu do obecnej w danym czasie oferty rynku dokładna charakterystyka techniczna poszczególnych elementów podzespołów komputerów i serwera oraz pozostałych urządzeń pracowni ustalana będzie oddzielnie w każdym roku realizacji projektu.Na serwerze zainstalowane będzie oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 2003 PL Premium Edition. Na stanowiskach roboczych dla czytelników Microsoft Windows XP PL Professional i Microsoft Office 2003 PL Professional.[1]
Cały dostarczony sprzęt będzie sprzętem jednorodnym.
Specyfikacja wyposażenia internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece pedagogicznej:

Stanowiska komputerowe dla czytelnika (jednostka centralna z monitorem) (6 szt.)
Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) (1 szt.)
Serwer (1 szt.)
Urządzenia sieciowe i budowa sieci w pomieszczeniu, w którym ma znajdować się centrum (1 szt.)
Oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny (1 kpl.) Internetowe centrum informacji multimedialnej w filialnej bibliotece pedagogicznej:

Stanowiska komputerowe dla czytelnika (jednostka centralna z monitorem) (4 szt.)
Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) (1 szt.)
Urządzenia sieciowe i budowa sieci w pomieszczeniu, w którym ma znajdować się centrum (1 szt.)
Urządzenia sieciowe do podłączenia centrum do sieci Internet (1 szt.)
Oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny (1 kpl.)

"MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA ZIEMI KORONOWSKIEJ" - Filia Koronowo
- projekt zakończony

Celem projektu jest przygotowanie katalogu regionalnych osobliwości zw. z  tzw. małą
architekturą sakralną; zainteresowanie środowiska, historią małej ojczyzny,
a także wyrabianie umiejętności poszukiwania informacji w urzędach, biurach
parafialnych poprzez rozmowy, analizę dokumentów.

„UPOWSZECHNIANIE LITERATURY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI” - Filia Nakło
-
projekt zakończony

Cele projektu:
1.     Przygotowanie bazy materiałów  dla nauczycieli zajmujących się profilaktyką i terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi, niezbędnych do przeprowadzania zajęć.
2.     Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wyszukiwania informacji na temat : „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – jak im pomóc”.
3.     Gromadzenie i udostępnianie filmów dotyczących profilaktyki nauczycielom na godziny wychowawcze.
4.     Gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach.
5.     Wzbogacenie księgozbioru o literaturę naukową dotyczącą FAS.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Lewandowska-Pyż (24 listopada 2006)
Opublikował: Małgorzata Lewandowska-Pyż (24 listopada 2006, 17:57:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (20 stycznia 2017, 14:03:03)
Zmieniono: dodanie informacji o zakończeniu projektów realizowanych w filiach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7916