W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy Biblioteki

XML

Treść

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.

RADA PEDAGOGICZNA

Funkcjonowanie, organizację i kompetencje Rady Pedagogicznej określa:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 - z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz,
 • Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,
 • Regulamin Rady Pedagogicznej PBW.

Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele - bibliotekarze zatrudnieni w PBW.

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 • przygotowanie projektu statutu PBW albo zmian do niego i jego uchwalenie;
 • okresowe i roczne ocenianie i analizowanie organizacyjno - materialnych warunków pracy PBW.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie strategii i planów rozwoju Biblioteki;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada opiniuje w szczególności:

 • strukturę organizacyjną Biblioteki;
 • projekt planu finansowego Biblioteki;
 • wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;kandydata na stanowisko dyrektora;
 • kandydata na stanowisko wicedyrektora i kandydatów na inne stanowiska kierownicze.

Rada ma prawo do:

 • występowania z wnioskiem do organu prowadzącego PBW o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela – bibliotekarza z funkcji kierowniczej w placówce;
 • zgłaszania spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w placówce;

Załączniki